Reklamace

reklamace zboží

 

! ZBOŽÍ ZASÍLEJTE ZPĚT NA TUTO  ADRESU !

BUĎFiT e-shop s.r.o., Komenského 159, 25722 Čerčany

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu obchod@budfit.info, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):
Internetový obchod:

IČ/DIČ:


Spotřebitel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).   

1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)   

2. Číslo objednávky:   

3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)   

4. Jméno a příjmení spotřebitele:   

5. Adresa spotřebitele:   

6. E-mail:   

7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:    1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace:

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně  věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.

Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme.

Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

ZBOŽÍ ZASÍLEJTE ZPĚT NA TUTO  ADRESU: BUĎFiT e-shop s.r.o., Komenského 159, 25722 Čerčany